Cospix.net photo featuring Koumori-no-hime

Shadow Yukiko by Koumori-no-hime